Photos: Xantene (5 Years Kitchen Leg Records) at Loophole 18/01/19

Xantene @ 5 Years Kitchen Leg Records 18.01.2019 @ Loophole, Berlin

Xantene @ 5 Years Kitchen Leg Records 18.01.2019 @ Loophole, Berlin

Xantene @ 5 Years Kitchen Leg Records 18.01.2019 @ Loophole, Berlin

Xantene @ 5 Years Kitchen Leg Records 18.01.2019 @ Loophole, Berlin

Xantene @ 5 Years Kitchen Leg Records 18.01.2019 @ Loophole, Berlin

Xantene @ 5 Years Kitchen Leg Records 18.01.2019 @ Loophole, Berlin

Xantene @ 5 Years Kitchen Leg Records 18.01.2019 @ Loophole, Berlin

Xantene @ 5 Years Kitchen Leg Records 18.01.2019 @ Loophole, Berlin